PROJECT REFERENCES
 
Goverment
 
1.
สำนักงานเขตกรุงเทพมหานคร 50 เขต
2.
กรมบัญชีกลาง
3.
กรมธนารักษ์
4.
การไฟฟ้านครหลวง
5.
วิทยาลัยจิตรลดา
6.
ธนาคารกรุงไทยสำนักงานใหญ่
7.
ธนาคาร ธกส สำนักงานใหญ่